Welke vorm

Een uitzendbureau werft en selecteert zelf het personeel. Wanneer een opdrachtgever een aanvraag doet voor personeel gaat het uitzendbureau aan de slag om de juiste match te maken tussen de aanvraag en de beschikbare uitzendkrachten. Als de match is gemaakt wordt een werknemer ter beschikking gesteld aan een derde (de opdrachtgever) om arbeid te verrichten. Dit is een typische vorm van uitzenden.

 

Bijvoorbeeld: een uitzendbureau plaatst een uitzendkracht bij een kledingwinkel om daar als verkoopmedewerker werk te verrichten. Belangrijk is dat de opdrachtgever of inlener van de uitzendkracht (De kledingwinkel) toezicht houdt op en leiding geeft aan de uitzendkracht.

 

In de uitzendovereenkomst kan een uitzendbeding worden opgenomen, uitzendovereenkomst met uitzendbeding. In dit beding wordt bepaald onder welke omstandigheden de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt. Voorbeelden hiervan zijn dat de uitzendovereenkomst eindigt wanneer de opdracht tot een einde is gekomen In het beding is tevens opgenomen dat de uitzendovereenkomst bij ziekte eindigt. Bij een overeenkomst met beding kan een uitzendkracht ieder moment beslissen te stoppen met werken.

 

Factor: 2 (voorbeeld inkoop € 11,00, verkoop € 22,00 per uur)

Zowel uitzenders als detacheerders hebben een allocatiefunctie. Dit betekent het actief bij elkaar brengen van zowel vraag als aanbod. Voor uitzendbureaus en detacheerders houdt het in dat zij tot doel hebben om mensen elders te plaatsen. Dit is anders bij payrollbedrijven.

Het grote verschil tussen uitzenden / detacheren en payrollen is de werving en selectie van personeel. De opdrachtgever of klant van het payrollbedrijf is degene die zelf nieuwe medewerkers werft en selecteert. Pas bij de juiste match krijgt het payrollbedrijf een rol van betekenis: namelijk het verzorgen van de arbeidsovereenkomst en de salarisbetalingen. De werknemer komt in dienst van het payrollbedrijf, terwijl het werk bij de opdrachtgever wordt verricht. Een payrollbedrijf wordt dus uitsluitend tussen een werkgever en werknemer geplaatst om als administratieve maar ook juridische werkgever te dienen.

Payroll is een goede oplossing voor werkgevers die ontzorgt willen worden. Alle administratieve taken en risico’s van het werkgeverschap worden uit handen genomen. Door het uit handen nemen van administratieve handelingen, zoals salarisbetalingen, het
opstellen van arbeidscontracten en ziekteverzuim kun je weer focus leggen op het ondernemen.

Wie betaalt nu uiteindelijk het loon aan de werknemer in bovengenoemde situaties?

Bij alle genoemde vormen van ter beschikking stellen van arbeid is het niet de partij waar het werk wordt uitgevoerd, het is de partij waar de medewerker een overeenkomst heeft. Bij uitzending is dat het uitzendbureau, bij detachering het detacheringsbedrijf of soms ook het uitzendbureau en bij payrolling het payrollbedrijf.

Een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding is een detacheringsovereenkomst. Deze wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Detacheren lijkt veel op uitzenden en toont veel gelijkenissen. Toch zijn er ook verschillen. Bij een detachering gaat het om inlenen van personeel van een derde partij net als bij uitzenden. Dit kan via een detacheringsbureau maar ook een uitzendbureau zijn. Zo ver de overeenkomsten. Verschil met uitzenden is dat de gedetacheerde werknemer een formele arbeidsrelatie met de opdrachtgever heeft. In de overeenkomst is vaak een urengarantie besproken, daarnaast heeft de overeenkomst een duidelijke einddatum. Dit staat haaks op de relatie met een uitzendkracht. In tegenstelling tot de uitzendkracht heeft de gedetacheerde meer rechten maar ook meer plichten. Belangrijk voorbeeld is het naleven van de opzegtermijn. De detacheerder krijgt een aantal uur op papier en wordt doorbetaald zelfs wanneer er geen werk is. Daarnaast komt de overeenkomst niet zomaar tot een eind. Een gedetacheerde heeft daarom meer zekerheid dan een uitzendkracht.

 

Gedetacheerden worden vaak met langlopende contracten ingezet. Het gaat om het vervullen van een vaste positie voor langere tijd binnen de organisatie van de opdrachtgever of een langlopend project. De arbeidsvoorwaarden worden voor een detachering besproken en zijn daarom vaak beter dan die van uitzendkrachten.

 

Detacheren is een goede oplossing als je medewerkers aanneemt voor een vaste positie binnen de organisatie of tijdens langlopende projecten. Detacheren wordt ook toegepast als verlengde proeftijd om risico’s met nieuwe werknemers te vermijden.

 • Veel uitzendbureaus bieden payroll diensten aan als onderdeel van hun totale dienstenpakket. Dit is logisch, aangezien payrolling een integraal onderdeel is van uitzenden. De core business van een uitzendbureau is het werven van werknemers en het invullen van vacatures. Wanneer de werknemers geplaatst zijn bij een inlener, verzorgt het uitzendbureau de verloning van de werknemers. Aan deze complete dienstverlening hangt wel een prijskaartje. Omdat het uitzendbureau de tijd en moeite voor de werving en selectie opneemt in de prijs is uitzenden vaak duurder dan payrollen.

   

  Bij payrolling worden de werknemers door de inlener of opdrachtgever geworven en aangemeld bij het payrollbedrijf en deze werknemers werken exclusief voor de inlener. Het payrollbedrijf werft dus niet. Payrolling is puur een administratieve dienst, maar wel één die verder gaat dan de diensten van een salarisadministratiekantoor. Het verschil tussen een payrollbedrijf en een salarisadministratiekantoor is vooral dat de payroller, naast het overnemen van de salarisadministratie, ook de juridisch werkgever is. Naast het overnemen van het juridisch werkgeverschap kan het payrollbedrijf gebruik maken van de grote flexibiliteit in arbeidsovereenkomsten, precies zoals een uitzendbureau dit ook kan. Dit kan een salarisadministratiekantoor niet bieden omdat de werknemers niet op de loonlijst staan van het administratiekantoor. Een payrollbedrijf zit daarom tussen een uitzendbureau en salarisadministratiekantoor in.

Een omrekenfactor van een uitzendbureau is het totaal van werkgeverslasten: brutoloon, reserveringen, vakantiegeld, administratiekosten en premies. De omrekenfactor vermenigvuldig je met het bruto uurloon om tot de kostprijs van een medewerker te komen.

 

Uitzenden: factor 0,0 per uur excl. btw 21%

Payroll : factor 0,0 per uur excl. btw 21%

Tarieven

Een omrekeningsfactor is een percentage uitgedrukt in een getal (de omrekeningsfactor) die door Inhuren Uitzendbureau wordt gebruikt om tot uitzendtarieven te komen. De omrekeningsfactor wordt omgerekend op basis van het bruto uurloon dat de uitzendkracht bij uw organisatie gaat verdienen.

 

De formule: Bruto uurloon * omrekeningsfactor = totaal tarief per uur exclusief 21% btw.

 

Rekenvoorbeeld 

Stel u besluit een uitzendkracht via Inhuren.com in te huren. De uitzendkracht gaat werkzaamheden uitvoeren waarvoor uw organisatie normaal gesproken een bruto uurloon van €10.00 per uur betaalt.

De afgesproken omrekeningsfactor met Inhuren.com is in dit geval 2.0.

Het tarief wordt dan €10.00 * 2.0 = €20.00 per uur exclusief 21% btw.

 

Dit tarief is inclusief:

✓ Premies
✓ Werknemersbelastingen
✓ Reserveringen
✓ De service van Inhuren.com

 

Dit tarief is exclusief:

✓ 21% btw
✓ Reiskostenvergoeding werknemer

Een payrollbedrijf rekent een payrolltarief per medewerker dat de omrekenfactor wordt genoemd. Payrollbedrijven bepalen zelf wat er in hun omrekenfactor meeweegt. Hierdoor verschillen payrollers niet alleen in hoogte maar ook in invulling van hun tarief. Gemiddeld ligt de omrekenfactor tussen de 1,50 of 1,75 van het brutoloon van je werknemer. Over dit bedrag wordt nog btw berekend.

 

Als je gebruik maakt van payroll betaal je een vaste kostprijs per gewerkt uur. Dit tarief bestaat uit het brutosalaris van de werknemer en de afgesproken factor. Deze factor dekt alle elementen van je personeelskosten.

 

De payrollfactor bestaat vaak uit:

 

1. Brutoloon

 

2. Wettelijke verplichtingen

 • Sociale werkgeverslasten (WW, WAO, ZW en WIA)
 • Sectorpremies
 • Opbouw vakantiedagen, -geld en kort verzuim
 • Overig verlof

3. Verzekeringen

 • Ziekteverzuim
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Arbodienst/verzuimbegeleiding

4. Overige kosten

 • Salarisverwerking
 • Administratieve kosten
 • Pensioenpremie
 • Juridische kosten
 • Bijscholing regelgeving
 • Goed werkgeverschap:  Lidmaatschap brancheverenigingen / keurmerken